Adatvédelmi tájékoztató

Nagy és Társai Bt.

 • A www.nagyestarsaibt.hu üzemeltetője tájékoztatja a honlap látogatóit a társaság személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
 • Az adatok kezelője a www.nagyestarsaibt.hu
 • A honlapon a társaság bemutatása, referenciák közzététele mellett nem végez adatkezelést, a weboldal szolgáltatást a társaság bemutatásán kívül nem végez, a honlapon regisztrálni nem lehet. A honlapra látogatók az ott megadott elérhetőségeket tudják felvenni a kapcsolatot a társasággal.
 • A társaság rendelkezik Adatvédelmi szabályzattal, mely a társaság tevékenysége körében felmerült adatkezelés gyakorlatát szabályozza.
 • A társaságot megkereső érdeklődőkkel kapcsolatos adatkezelés célja: az érdeklődések/ajánlatkérések megválaszolása, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Kezelt adatok köre: az árajánlatkérések és érdeklődések során, telefonon, vagy online megadott személyes adatok (név, cím, telefonszám, fax, e-mail, építési telek címe, helyrajzi száma).

Az érintettek köre: Az adatkezelővel a weboldal kapcsolati adatai alapán, illetve egyéb online módon, telefonon keresztül kapcsolatba lépett valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama: 5 év, vagy az érintett adatkezelő felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 • Az ügyfelekkel történő szerződés kapcsán az adatkezelés célja: a szolgáltatás megrendelése, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – szerződésben – (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), és jogszabályi felhatalmazás (Számvtv. 169. § (2)).

Kezelt adatok köre: a szerződéskötés során, személyesen, telefonon vagy online megadott személyes ügyfél adatok (név, lakcím, telefonszám, e-mail, bankszámlaszám, számlázási cím, személyi igazolvány szám, anyja neve, születési helye és ideje, adószám,  ingatlan címe, helyrajzi száma)

Az érintettek köre: A Nagy és Társai Bt.-vel szerződő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama: 8 év.

Adatfeldolgozás: szerződésbe foglalt adatként történik.

 • Az adatkezelő tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót. A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Személyes adataik kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő honlapon megjelenített elérhetőségein, címén, illetve a nagyestarsaibt@nagyestarsaibt.hu e-mail címen kérhető.
 • Adatkezelő az érintett személyes adatait tartalmazó terveket, szerződéseket digitálisan, illetve nyomtatott formában az adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén, számítógépen, szerveren, céges laptopon tárolja.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
 • Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 • Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu

Mezőberény, 2018. május 25.

                                                                                                          Nagy József ügyvezető